บทที่ 3

การพัฒนาโครงงาน

3.1 การกำหนดปัญหา

3.2การศึกษาและกำหนดขอบเขตของปัญหา

3.3 การวางแผนและออกแบบโครงงาน

3.4 การดำเนินงาน

3.5 การสรุปผลและการเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรมท้ายบท

แบบฝึกหัดท้ายบท