บทที่ 2

การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

2.1 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

2.2 การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา

2.3 การออกแบบขั้นตอนวิธี

2.4 การทำซ้ำ

2.5 การจัดเรียนและค้นหาข้อมูล

กิจกรรมท้ายบท

แบบฝึกหัดท้ายบท