บทที่ 1

แนวคิดเชิงคำนวณ

ขั้นตอนวิธี (algorithm)

การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา(decomposition)

การหารูปแบบ(pattern recognition)

การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)

กิจกรรท้ายบท

แบบฝึกหัดท้ายบท